Bílina v obrazeFacebookInstagram

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY BÍLINA

ikona souboruKnihovní řád

Výňatek z knihovního řádu:

1) Městská knihovna v Bílině je veřejnou knihovnou poskytující služby svým čtenářům, a to půjčováním literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, prováděním kulturně výchovné činnosti pro veřejnost a zajišťováním informačních služeb. 

2) Čtenářem Městské knihovny v Bílině se může stát každá osoba, která předloží občanský průkaz a zaplatí registrační poplatek. Děti do 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce. 

3) Součástí tohoto knihovního řádu je písemný souhlas čtenáře s poskytnutím osobních údajů pro potřeby knihovny (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, tel. číslo, příp. mailová adresa). K těmto údajům mají přístup pouze zaměstnanci knihovny, kteří zajišťují poskytování výpůjčních služeb, a vedoucí knihovny. Údaje budou uchovány po dobu trvání čtenářského vztahu. 

4) Knihy se půjčují nejdéle na dobu 30 dní. Požádá-li v této lhůtě čtenář o prodloužení, lze výpůjčky prodloužit na dalších 30 dní zdarma. Periodika se půjčují na 14 dní. Není-li dílo dočasně k dispozici, má každý čtenář možnost požádat o rezervaci. Registrační poplatek se platí předem na celý rok ve výši: Dospělí - 200,- Kč Důchodci a studující mládež nad 15 let - 100,- Kč Děti do 15 let - 50,- Kč Od poplatku jsou osvobozeni důchodci nad 70 let a invalidní důchodci, kteří předloží příslušné potvrzení. Po zaplacení registračního poplatku a vložení údajů do databáze obdrží čtenář průkaz, který je nepřenosný. Ztrátu čtenářského průkazu a změny osobních údajů je čtenář povinen neprodleně hlásit. Za vystavení nového čtenářského průkazu se platí poplatek 20,- Kč. 

5) Pokud čtenář nevrátí zapůjčené knihy (do 30 dní) a časopisy (do 14 dní), účtují se mu poplatky z prodlení : 1. upomínka – platba 5,- Kč za jednotlivý titul – neposílá se upomínka 2. upomínka - platba 10,- kč za jednotlivý titul – posílá se upomínka + poštovné 3. upomínka - platba 15,- kč za jednotlivý titul – posílá se upomínka + poštovné V odůvodněných případech (např. nemoc) pro zmírnění tvrdosti opatření může vedoucí knihovny poplatky prominout. V případě ztráty nebo poškození knihy požaduje knihovna jako náhradu stejný titul nebo zaplacení titulu v plné výši. Za ztrátu je navíc účtován sankční poplatek 100,- Kč. U knih pro knihovnu nepostradatelných může knihovna požadovat náhradu odpovídající fotokopii této knihy. V případě ztráty nebo poškození časopisu je požadován stejný titul, popř. plnohodnotná náhrada. Při prokázaném poškození čárového kódu uhradí čtenář sankční poplatek 10,- Kč. 

6) Knihovna na požádání čtenářů zajišťuje prostřednictvím tzv. meziknihovní výpůjční služby ( MVS) literaturu, kterou nemá ve vlastním fondu. Za Vyřízení této služby zaplatí čtenář na úhradu poštovních a telekomunikačních poplatků 60,- Kč. Tato částka se vrací, pokud se požadavek nepodaří uskutečnit. MVS se uskutečňuje v rámci republiky. 

7) Knihovna svým návštěvníkům umožňuje ve všech svých provozech přístup k výpočetní technice. Za použití PC se účtuje poplatek, za každých započatých 30 minut 15,- Kč (neregistrovaný čtenář) nebo 10,- Kč (registrovaný čtenář). Registrovaní čtenáři mají prvních deset minut zdarma. Výstup v papírové formě je účtován podle sazebníku za kopírování.

8) Knihovní řád je závazný pro všechny uživatele knihovny. Při jeho porušení může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. V zájmu ostatních čtenářů je každý uživatel povinen nahlásit poškození knih nebo časopisů před i po zapůjčení, jinak bude úhrada ve výši stanovené knihovním řádem požadována od něho. 

Tento Knihovní řád Městské knihovny Bílina byl schválen Radou města Bílina dne 31. 08. 2021 usnesením č. 971 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 01. 09. 2021.

 
 

Výpůjční doba

Pondělí: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 16:00
Úterý: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:30
Středa: zavřeno | 13:00 – 16:00
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:30
Pátek: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 16:00
Sobota: 9:00 – 11:00

výpůjční doba oddělení a poboček

Hlavní kontakty

Centrální knihovna
Mírové nám. 21/16
418 01 Bílina

email: vedouci@knihovnabilina.czKudy k nám?

Kudy k nám?
load