Veřejná výzva – knihovník/knihovnice
By Eva Padevítová On 22 Led, 2018 At 03:00 PM | Categorized As ČAJ O PÁTÉ, Nezařazené | With 0 Comments

     

 MĚSTO BÍLINA, Břežánská ul. 50/4, 418 31 Bílina

tajemník Městského úřadu v Bílině vyhlašuje

 

veřejnou výzvu

Knihovník/knihovnice

(jedná se o pozici na dětském oddělení MěK)

   na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do organizační složky Městská knihovna v Bílině

s platovým zařazením v 8 plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu od 15.450 Kč do 23.230 Kč

 Požadavky:

 • dosažené minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • přehled v literatuře a kulturním životě
 • dobrá znalost češtiny
 • příjemné vystupování
 • znalost práce na PC, Word, Excel
 • kreativita, smysl pro tvůrčí práci
 • znalost knihovnického programu Clavius – výhodou
 • Písemná přihláška zájemce musí obsahovat (přiložit jako samostatný doklad): 
 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
 • telefonické spojení
 • datum a podpis uchazečeK přihlášce nutno doložit:
  • profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůLhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 05.02.2018 do 12:00 hod.
 • Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – knihovník/knihovnice – NEOTEVÍRAT“ – osobně do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského úřadu v Bílině

Předpokládaný nástup: dle dohody stran

Kontakt: Ing. Dana Svobodová – vedoucí organizační složky Městská knihovna Bílina, tel. 725 212 572,

e-mail: vedouci@knihovnabilina.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

V Bílině dne 22.01.2018                                                                               Ing. Ladislav Kvěch v.r.

tajemník MěÚ Bílina

TOPlist